It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

A

Akut Tedavi
Migren ağrısını durdurmaya, 2 saat sonra ağrının geçmesine, 24 saat boyunca ağrının dinmesi ve 2-3 atakta devamlı etkinliğe yönelik tedavi.

Allodini
Normalde ağrı vermemesi beklenen, dokunma, saç tarama, gözlük takma gibi normal bir uyaranın ağrılı veya rahatsız edici olarak algılanmasıdır.

Aura
Migren baş ağrısının başlangıcında veya öncesinde meydana gelen ama ağrı başladıktan sonra veya devam ederken de ortaya çıkabilen nörolojik belirtiler kompleksidir.

D

Dizabilite
Herhangi bir işi yapmada yetersizlik; özellikle fiziksel veya zihinsel bir işlevin kaybı veya azalması; özürlülük; engellilik; sakatlık

Dura
Beyin ve omuriliğin kalın dış örtüsü

E

Epizodik Migren
Ayda 15  günden az görülen migren  ağrısı türüdür. Migrenlilerin yaklaşık %92’sinde görülür

G

Genetik
Genetik, genetik özelliklerin ve bu özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığının araştırılmasıdır.

Gerilim tipi baş ağrısı
Primer baş ağrılarının bir türüdür. Gerilim tipi baş ağrısı daha çok stresten kaynaklanır ve çift taraflıdır. Hafif ila orta şiddetli; baskı yapar veya sıkıştırır niteliktedir.

H

Hiperekstabilite
Aşırı  uyarılabilir, hassas olma hali

I

ICHD-3
The International Classification of Headache Disorders 3rd / Uluslararsı Başağrısı Topluluğu Baş Ağrısı Rahatsızlıkları Sınıflaması

İ

İlaç Aşırı Kullanımı
İlaç aşırı kullanımı genellikle hastanın baş ağrısını geçirmek üzere ayda belli sayıdan fazla günde ağrı kesici ilaç kullanımıdır.

İnnerve etmek
Sinirlerin ileti vermesi veya alması, sinirlerin ileti verdiği veya ileti aldığı bölgelere innerve ettiği bölgeler denir. Sinirsel ileti ağı döşenmesidir.

K

Kraniyal
Başa ait, kafatası ile ilgili

Kronik Migren
En az 3 ay süre ile Ayda 15 gün veya daha fazla   olan migren ağrısı türüdür. Migrenlilerin yaklaşık %8’inde görülür.

Kutanöz
Deriye ait, deriyle ilgili

Küme Baş Ağrısı
Primer baş ağrılarının bir türüdür. Ataklar kümelenme özelliğindedir. Belli zaman dilimlerinde art arda olup, uzun süren ağrısız dönemler yaşanabilir

M

Meningeal
Beyin ve omuriliği saran zarlarla ilgili

Migren
Migren sıradan bir baş ağrısı değil, nörolojik bir hastalıktır.

Migren Günlüğü
Baş ağrınızı aylık olarak takip edebilmeniz adına ağrınız olduğu günlerde doldurmanız amaçlı günlüklerdir.

Migren ID Test
3 soruda migreniniz olup olmadığını anlamaya yönelik bir test:
Son 3 ay içinde baş ağrınız sırasında aşağıdakileri yaşadınız mı?

1. Midenizde bulantı veya rahatsızlık hissettiniz mi?
2. Baş ağrısı sırasında ışık rahatsız etti mi?
3. Baş ağrılarınız en az bir gün işten güçten kısıtladı mı?

Bu üç sorunun ikisine veya üçüne yanıt 'EVET' ise, "Migren" olma olasılığı %93.
Referans: Karli N. et al. J Headache Pain 2007. 8:217-223. Lee VME et al. Singapore Med J 2018; 59(8): 399-406

N

Nosiseptör
Ağrı reseptörleri

1. Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı
2. Özelleşmiş sinir uçlarının uyarılması sonucu hissedilen yerel rahatsızlıktan, çok şiddetli dereceye kadar değişen şiddetlerdeki rahatsızlık verici duygu.

P

Patofizyoloji
Bir hastalığın neden olduğu veya bir hastalığa neden olan normal mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlardaki bozuklukların incelenmesidir.

Patogenez
Bir hastalığın kaynağı ve gelişmesi sırasında organizmada meydana gelen değişiklikler bütünü.

Primer baş ağrıları
Santral sinir sistemi ve diğer sistemik hastalıklarla ilişkili olmayan baş ağrılarıdır. Migren, gerilim tipi, küme baş ağrısı ve diğer primer baş ağrıları olarak sınıflandırılırlar.

Profilaktik (Koruyucu) Tedavi
3 ay içerisinde migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmaya veya tamamen kesmeye yönelik tedavi

S

Sekonder baş ağrıları
Sistemik veya santral sinir sistemi patolojilerine bağlı olarak ortaya çıkan baş ağrılarını tanımlar. Hızlı tanı çoğu zaman yaşamsal önem taşır. Yakın zamansal ilişkili bir nedenin tedavisi veya kendiliğinden düzelmesi ile baş ağrısının ortadan kalkması gerekir. İlerleyici patolojilerde baş ağrısı tedaviye dirençlidir.

Servikal
Boyunsal, boyuna ait

T

Tanı
Tanı, bir hastalık ya da bozukluğu tanımlama, belirleme işlemidir. Hastanın öyküsü, tıbbi geçmişi dinlenir, muayene ile belirti ve bulguları saptanır ve çeşitli tanı yöntemlerine başvurulur.

Trigeminal Ganglion
Trigeminal sinir üzerinde bulunur. Yapısında ağrı, ısı, basınç ve temas duyularını ileten aksonların hücre gövdeleri yer alır. Bu ganglionda yer alan nöronlar duyu lifleri trigeminal sinirin büyük kısmını teşkil eder.

Trigeminal Sinir
Yüzdeki hissiyatı ve ısırma, çiğneme gibi hareketleri sağlar. Ağrı, ateş ve basıncın kafatasının ön tarafına taşınmasını sağlar.